مستخرج از اسناد کنگره پنجم حزب کار ایران(توفان)

درود کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمانِ حزب کمونیست یونان(1955-1918)

 به پنجمین کنگره حزب کار ایران( توفان)

رفقای گرامی،

 به نام کمونیستهای یونان، کمیته سیاسی جنبش برای بازسازماندهی حزب کمونیست یونان(1955-1918) گرمترین درودهای برادرانه خود را به کنگره شما ارسال کرده و همبستگی انقلابی مان را با مبارزه حزب کار ایران اعلام می داریم. 

کنگره شما و نشستهای آن در میانه  یک بحران عمیق سرمایه داری جهانی و در یک  دوره بحرانی و بغرنج در قاره آسیا برگزار می شود. تنها مارکسیسم–لنینیسم است که می تواند این  بحران جهانی سرمایه داری را بطور کامل تحلیل نموده و آنرا توضیح دهد. تئوری مارکسیستی که بحرانهای سرمایه داری را با بحران مازاد تولید مشخص می کند جوهر سرمایه داری و تضادهای آنرا توضیح می دهد.

امروز، دفاع از مارکسیسم- لنینیسم و دفاع از آموزشهای مارکس، انگلس، لنین، و استالین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیش از 70 سال پس از پیروزی مبارزات شکوهمند توده های وسیع تحت رهبری رفیق استالین برعلیه فاشیسم نازی، ما دوباره مجبورهستیم که مجددا با عروج فاشیسم در سراسر دنیا، و به اشکال گونان در کشورهای متفاوت، در بیفتیم.

ما آرزوی موفقیت برای کنگره شما داریم و از مبارزات شما برای سوسیالیسم حمایت می کنیم. ما از مبارزه شما برای حقوق کارگران دفاع می نمائیم. ما برای آزادی فعالین کارگری درایران به فراخوان شما می پیوندیم. ما در مبارزه با امپریالیسم و فاشیسم به شما ملحق می شویم.

زنده باد کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی!

زنده باد مارکسیسم لنینیسم و همبستگی پرولتاریائی بین المللی!

کمیته سیاسی جنبش برای بازسازماندهی حزب کمونیست یونان(1955-1918)

 ماه مه 2016

بر گرفته از توفان شـماره 196تیر ماه  1395ـ ژوئیه سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts