مستخرج از مصوبات کنگره پنجم حزب کار ایران(توفان)

پیام پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان)

 به خانواده های جانباختگان توفانی

کنگره پنجم حزب کار ایران(توفان) به شما خانواده های گرامی که عزیزانتان را در راه مبارزه علیه دو رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی از دست داده اید، گرمترین درودهای خود را ارسال می دارد.

کنگره ما در حالی برگزار می شود که شرایط سرکوب و اختناق در جامعه ایران توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ادامه دارد.

رژیم حاکم در ایران کوشیده با توسل به سرکوب و اختناق، بقاء خویش را حفظ کند و به خاطره مبارزان کمونیستِ توفانی که برای استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه کرده اند، پرده فراموشی بکشد.

کنگره حزب ما ضمن گرامیداشت خاطره توفانی های جانباخته و همه راهروان راه آزادی طبقه کارگر ایران، فردای روشنی را به مردم ایران نوید می دهد که در آن قاتلان رفقای ما و همه آزادیخواهانی که توسط رژیم جمهوری اسلامی به خاک افتاده اند به سزای اعمال ننگینشان برسند. نفس برگزاری پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان) گویای این است که مبارزه ی حزب کار ایران(توفان) علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و تعطیل بردار نیست.

شرکت کنندگان در پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان) باردیگر پیمانشان را با رفقائی که در میان ما نیستند تجدید می کنند و عهد می بندند تا نیل به آرمان و ایدآلهای توفانی های جانباخته که چیزی جز جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات یعنی سوسیالیسم و کمونیسم نیست ادامه داده و یادشان را همواره زنده و گرامی بدارند.

بر گرفته از توفان شـماره 195خرداد ماه  1395ـ آپریل سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts