پیام رفقای کمونیست ایتالیا به پنجمین کنگره حزب کار ایران(توفان)

پلاتفرم کمونیستی

 برای حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا

به حزب کار ایران (توفان)

رفقای گرامی،

ما درودهای گرم و برادرانه خود را به کنگره 5 حزب کار ارسال می داریم  و برای رفقا و هیات نمایندگان شرکت کننده آرزوی موفقیت داریم.

حزب شما در دفاع از مارکسیسم لنینیسم، در مقابله با رژیم  وحشی  و سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، در ایستادگی در مقابل تهدیدات امپریالیسم آمریکا و صهیونیزم اسرائیل، در دفاع قاطع از حقوق کارگران و دانشجویان و زنان ایران، در مبارزه برای سرنگونی حکومت مذهبی با دورنمای پیروزی انقلاب پرولتری در ایران و تاثیر آن بر جهان، نمونه الهام بخشی از شهامت و استواری است.

امروز در همه جهان امپریالیستی و سرمایه داری، کارگران و ستمدیدگان با تهاجمی ارتجاعی و سبعانه روبرو هستند.  شرایط اقتصادی و سیاسی کارگران و  توده زحمتکش بمراتب بدتر شده است. 

همزمان، تضاد بین قدرتهای امپریالیستی و سرمایه داری تشدید می شوند. مباره بر سر کسب بازار و  مواد خام و منطقه نفوذ، و بر سر تضعیف سلطه آمریکا باعث ایجاد خطر تجاوز امپریالیستی و جنگ، و تجدید تسلیحات، نظامی گری، دخالت، و فشار بر مردم و کشورهای ستمدیده  می شود.

در این وضعیت، خشم و نگرانی توده های ستمدیده و استثمار شده کشورهای مختلف در اشکال اعتصابات عمومی و کارگری و تظاهرات جوانان نمود، پیدا می کند، شرایطی که در آن احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست برعلیه اپورتونیسم و رویزیونیسم وارد عمل شده و  مردم را به مبارزه برای انقلاب و سوسیالیسم دعوت می کنند.

ما می دانیم که در کشور شما هم علیرغم سرکوب شدید دولتی، کارگران و جوانان و زنان و بخشهای عمومی جامعه به مبارزه شان برای آزادی و دمکراسی واقعی ، برای افزایش دستمزد، شرایط بهتر کار، و برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری ادامه می دهند.

ما بطور روشن از این مبارزات شجاعانه حمایت نموده و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را که در مقابل امپریالیستها زانو زده و برعلیه کمونیستها و انقلابیون و کارگران و فعالین توده ها دست به سرکوب وحشیانه و شکنجه و دستگیری خودسرانه می زند محکوم می کنیم. 

ما یقن داریم که طبقه کارگر و زحمتکشان و مردم رنجدیده ایران تحت رهبری حزب کار ایران بپا خاسته و رژیم جمهوری اسلامی را بزیر می کشند و  در روند یک انقلاب سوسیالیستی موفق به پیش خواهند رفت. 

همبستگی کامل با مبارزات کارگران و مردم ایران  برای کسب حقوق دمکراتیک برای یک نظام اقتصادی و اجتماعی نوین بر اساس مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید که خود را وقف برآورد کردن نیاز توده ها و جامعه کند.

زنده باد حزب کار ایران  (توفان)!

زنده باد مارکسیسم لنینیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

پلاتفرم کمونیستی – برای حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا

 

بر گرفته از توفان شـماره 195خرداد ماه  1395ـ آپریل سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts