تاریخچه مختصری ازحزب کارایران-توفان
برنامه
و اساسنامه حزب واحد طبقه کارگر  
 
برنامه و اساسنامه حزب واحد طبقه کارگر