پیش به سوی صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر( نوامبر۱۹۱۷تا۲۰۱۷)

دوشنبه ۲۹فوریه۲۰۱۶

بیانیه کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی–لنینیستی

رفیق لنین ریشۀ سرمایه و اربابان را بَرکند.

ما، کمونیست­ها، انقلابیون، پرولتاریا و کارگران آگاه به رسالت طبقاتی خود در سراسر جهان، صمیمانه صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبررا جشن می­گیریم.

با عزمی راسخ و یقین به آینده، در سال ۲۰۱۷به استقبال صدمین سالگرد تاریخیِ "ده روزی که دنیا را تکان داد" می­رویم.

انقلاب بلشویکی، حرکتی شجاعانه بود که توانست آهنگ و ناقوس یک عصر انقلابی را به صدا در آورد.

صدای شلیک توپهای رزمناو موسوم به "آرورا"(شفق سرخ) نوید عصر نوینی را داد. عصر پیروزی بر کاپیتالیسم و سازندگی جامعه­ای عاری از استثمار و استثمارگر. با  پیروزی انقلاب اکتبر، پرولتاریا به قدرت رسید، از استثمارگران و غارتگران سلب مالکیت نمود و دیکتاتوری پرولتاریا و دولت جدید را بنیان نهاد. به گفتۀ لنین: "... ولی در روسیه دستگاه بوروکراسی را بکلی درهم شکسته و سنگ روی سنگ آن باقی نگذاشته­اند، تمام دادرسان قدیمی را بیرون ریخته و بساط پارلمان بورژوائی را برچیده­اند- موسسه نمایندگی به مراتب دسترس پذیرتری را در اختیار کارگران و دهقانان گذارده و شوراهای آنانرا جایگزین منصبداران نموده یا به عبارت دیگر شوراهای آنانرا بالای سر منصبداران گذاشته­اند و شوراهای  آنانرا انتخاب کننده دادرسان کرده­اند. همین یک واقعیت کافیست برای اینکه حکومت شوروی یعنی این شکل دیکتاتوری پرولتاریا، که یکمیلیون بار دمکراتیک­تر از دموکراتیک­ترین جمهوری­ بورزوائی است، مورد قبول تمام طبقات ستمکش قرار گیرد."( انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد).

دولت  شوروی ثابت کرد که سوسیالیسم تا زمانی که محکم و پابرجا بر  اصول خود، مسیر کمونیسم را دنبال کند، یک نظام اجتماعی برتر است.

"اکتبر سرخ" مسیر تاریخ جهان را تغییر داد و موجب تحولی بنیادین در تاریخ گشت: برون رفت از بحران سرمایه­داری و گذار به سوسیالیسم، راهی غیر قابل بازگشت در استراتژی و تاکتیک انقلابی، در فرهنگ و شیوه­ها، در روشهای مبارزه و اشکال سازمانی، در ذهنیت، فرهنگ و سنت­های مرسوم طبقه کارگر و متحدان آن در مخالفت با امپریالیسم و سرمایه­داری در راستای انقلاب و سوسیالیسم است.

 درپی انقلاب بلشویک­ها به رهبری لنین و استالین موجی از انقلابات پرولتری در کشورهای امپریالیستی و سرمایه­داری بوجود آمده و در کشورهای وابسته و مستعمره منجر به انقلابات دموکراتیک مردم تحت رهبری پرولتاریا و زیر پرچم انترناسیونالیسم در کشورهای وابسته و مستعمره منجر گشت.

پیروزی انقلاب اکتبر منتج به شکل­گیری احزاب کمونیستی جهانی و ایجاد انترناسیونال کمونیستی با هدف از نو سازماندهی کردنِ  پرولتاریا در دنیا و تدارک و رهبری انقلاب جهانی، گشت.

 

لنین و استالین - رهبران انقلاب سوسیالیستی

با استقرار اتحاد جماهیر شوروی و ساختمان سوسیالیسم، طبقه کارگر، دهقانان، زنان و خلق­ها به  پیشرفت­های ارزشمندی در زمینه­های مادی و فرهنگی دست یافتند. در پی صنعتی شدن سوسیالیستی و برنامۀ اقتصادی  سوسیالیستی، مالکیت عمومی بر ابزارهای توليد در روستاها، کارگران به رفاه بیشتری دست یافتند.  برنامۀ اقتصادی سوسیالیستی نقطۀ پایانی برمناسبات تولید کاپیتالیستی و هرج و مرجِ میراث  حاکم  نظام کهنه نهاد.

طبقۀ کارگر به لحاظ فنی و ایدئولوژی طبقۀ مترقی گشت. بیکاری از میان رفت. در پی برقراری سوسیالیسم رهایی زنان نیز پیشرفت کرده و زنان در مدیریت و هدایت کشور سهیم گشتند.

حملات غضبناک امپریالیست­ها با ارادۀ آهنین کارگران و خلق­ها که دیگر نمی­خواستند برده باشند، خنثی شد.

آنها دربرابر قدرت سیاسی و وحدت دولتهای سوسیالیستی شکست خوردند. 

قانون اساسی سوسیالیستی سال ۱۹۳۶و پیروزی بر درنده خویان فاشیست – نازی، بسیاری از کشورها را بسوی خود جلب نمود و سرانجام به آزادی بسیاری از کشورها و استقرار نظام دموکراتیک خلقی انجامید، که از دستاوردهای بزرگ  خلقهای جهان بود.

انقلاب سوسیالیستی اکتبر تا به امروز یکی از رویدادهای تاریخی بسیار پر اهمیت همراه با درسهای پرارزش زیادی برای مبارزات پرولتری و خلقهای تحت ستمِ جهان بشمار می­رود.

انقلاب سوسیالیستی اکتبر به عنوان یک رویداد تاریخی عصر خود، امروز از اهمیت زیادی بهره­مند می­باشد.

انقلاب کبیر شوروی گواهی است بر آن که انقلاب تنها آرزوی خلق­ها نیست، بلکه امری است ممکن و ضروری تا بر حکومت بورژوازی چیره گشته و جامعه­ای نوین که در آن " آنهایی که امروز هیچ محسوب می­شوند، همه چیز گردند" و دنیا را تغییر بُنیانی دهند.

سال­ها پس از این رویداد بزرگ، تضادهای اساسی و نارسایی­های سرمایه داری وخیم تر گشت، و این درحالی است که نیروهای انقلابی طبقۀ کارگر و خلق ها در سطح جهانی رُشدِ عینی نموده­اند.

با توجه به غارت، استثمار و سرکوبِ اکثریت جامعه، فقر و گسترش نابرابری، جنگ­های غارت­گرانه و چپاول­گرانۀ امپریالیستی، جنگ های استثمارگرانه عده­ای صاحبان سرمایه که انگل وار به غارت مشغول هستند تا بیش از پیش بر میزان سرمایه­شان افزوده شود، نابودی دسترنج و دستآوردهای کارگران، تاراجِ از نوع استعمارنو، نابودیِ محیط زیست توسط سامانه سرمایه داری،...موارد نامبرده، ایدۀ انقلابِ پرولتری را امری کاملا جایز و حائز اهمیت­تر می­کند.

دلایل ضرورت انقلاب امروز وزین تر از همیشه و شرایط  مادی  آن پیشرفته­تر از هر زمان می­باشند. گذار به یک نظام اجتماعی جدید و بهتر، ضرورتی لازم و مبرم برای طبقات استثمار و سرکوب شده توسط سرمایه­داری است. "مشکل آشکاری" که تنها پیکار مشترک توده­های زحمتکشان و ستمدیدگان ، " پاسخ " آنرا خواهد داد.

شکست و فروپاشی شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی ضربۀ بزرگی بود. سوسیالیسم، در مرحله­ای، شکستی را متحمل شد. اما شکستی که نه دستآوردهایش را و نه تلاش برای رسیدن به آن را بی­ارزش می­کند. در حقیقت نه انقلاب اکتبر و نه سوسیالیسم پرولتری، بلکه خیانتِ رویزونیسم و اپورتونیسم به منافع و آرمان های طبقۀ کارگر موجب شکست شوروی گشت.

با وجود تبلیغات ضد کمونیستی بی­امان، استثمار سرمایه­داری و بربریت امپریالیسم که تنها فقر و بدبختی،غارتگری  و جنگ­ها را می­آفریند، حیاتش رو به زوال است.

اکنون ما در عصر بیداریِ سیاسی طبقۀ کارگر، خلق­ها و جوانانی، که دیگر فشار و یوغ  تحمیلی سرمایه­داری و امپریالیسم را برنمی­تابند، هستیم. آنها در مسیر مبارزه با بحران­ها، استثمار، نابرابری، فقر، ارباب منشی، دخالت و تهاجم امپریالیسم گام بر می­دارند.

در راستای رشد آگاهی توده، مشخص می­گردد که این روند نمی­تواند ادامه یابد. در سرمایه­داری آزادی وجود ندارد و نیاز مبرمی به تغییری بنیادی بر ویرانه­هایِ اقتصادیِ، اجتماعیِ، اخلاقیِ و محیط زیستیِ موجود، می­باشد و می­بایستی نقطۀ پایانی برجنایاتی که هزینۀ آن رنج انسان‌ها است، نهاد. نقطۀ پایانی بر سلطۀ انحصارات سرمایه­داری که در ساختارش تنها تسلیم و اطاعت برای "حداکثر سود بُردن!" را می­شناسد.

نقطۀ آغازین این تغییر بنیادین، کسب قدرت سیاسی توسط پیشروترین طبقۀ جامعه، توسط نیروی پیشگام در سیاست، عمل، فکر و اخلاق، توسط پرولتاریای مدرن می­باشد. با توجه به نظریه­های رویزیونیستی، رفرمیستی و اپورتونیستی که دردناک ترین شکست طبقۀ کارگر را موجب گشتند، ضرورت انقلاب پرولتری، امروز بیش از هر زمان به عنوان  تنها راه حل و گزینۀ نهایی علیه استثمار و سرکوب خلق­ها احساس می­شود.

بحران طولانی و عمیقِ کنونی سرمایه­داری در سطح جهانی و رشد دامنۀ این بحران­ها در آینده ، ثابت می­کنند که سرمایه­داری مانعی بزرگ در راه پیشرفت نیروهای مولدۀ جامعه است و تنها راه برای برون رفت از این مانع، انقلاب است.

پرسش مبرمی که امروز طرح می­شود آن است که کدام گزینه انتخاب می­شود؟ دیکتاتوری انحصارات مالی و یا دیکتاتوری پرولتاریا؟

انقلاب پیروزمندانۀ اکتبر نشان داد، که طبقۀ کارگر توانایی بدست گرفتن قدرت و رهبری جامعه را بدون بورژوازی دارد. انقلاب اکتبر نشان داد که کمونیست­ها نقش تعیین کننده­ای را می­توانند و می­بایستی برعهده گیرند.

انقلاب اکتبر به ما می­آموزد که کمونیست­ها، پرولتاریای آگاه و جوانان انقلابی، می­بایست جوهرۀ این انقلاب را به عنوان آموزه­ها، توشۀ ادامۀ مبارزات خود سازند. در مبارزات خود با اپورتونیسم(فرصت طلبی) مرزبندی کرده، از آن پرهیز جویند و پرولتاریای جهان را زیر پرچم مارکسیسم–لنینیسم متحد سازند.

اجازه دهید صدمین سالگرد انقلاب سرخ اکتبر را در هر کشوری که هستیم، متحد،مصمم و رزم جویانه جشن بگیریم. ازانقلاب کبیر اکتبر بعنوان نماد رخدادِ جاودانه و فناناپذیرِ عصر معاصر تجلیل به عمل آوریم . فرصت را مغتنم شمرده، اهمیت و جایگاه غیرقابل انکار جهانیِ انقلابِ پرولتری را برای تغییر اساسی و بنیادی جهان برجسته سازیم.

بیائید در هر کجای جهان که هستیم آنگونه که شایسته است صدمین سالگردِ انقلاب سوسیالیستی اکتبر را درسال ۲۰۱۷ جشن بگیریم و آن را پاس بداریم. در هرنقطۀ دنیا که هستیم کارگران و کمونیست­ها و نیروهای مبارز را با برگزاری مراسم سالگرد، دعوت به سمینارها، تجمعات و هر حرکت لازم دیگر سازماندهی کنیم و لزوم ضرورتِ کمونیسم، بعنوان تنها نیروی مقاوم و پایدار که توان متحد ساختن نیروهای انقلابی و رهبری انقلاب سوسیالیستی در جهان دارد، را خاطرنشان سازیم.

ما از همۀ فعالین سیاسی سوسیالیست، اتحادیه­ها و سندیکاها، جوانان ، زنان، دهقانان، سازمان­ها و احزاب بومی و منطقه­ای کشورهای جهان که بر سر اصول و مبانی اساسی توافق نظر دارند، دعوت می­کنیم که به ما بپوندند تا همگام با هم، رزمِ مشترکِ جهانی کمونیست­ها و جنبش­هایِ کارگری جهانی را با توانایی و قدرتی بیشتر، بازسازی و به پیش بریم.

اجازه دهید، یکصد سال پس از پیروزی "حماسۀ تُندَر آسای" شوروی به رهبری بلشویکها، بار دیگر باورمان و آرمان­مان را، که  انقلاب و سوسیالیسم تنها جایگزین و بدیل مطمئن در برابر بربریت امپریالیسم است، را بیان داریم.

زنده باد انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر!

زنده باد مارکسیسم – لنینیسم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

کیتو- اکتبر۲۰۱۵

کنفرانس بین­المللی احزاب  و سازمان­های مارکسیست – لنینیست

(IKMLPO)

   

برگرفته از توفان شـماره 205 فروردین ماه  1396ـ آوریل 2017

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan