سخنرانی درباره برنامه حزب درهشتمین کنگره
 لنین
لنین
انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
لنین
بی اعتنایی به سیاست
کارل مارکس
 آثار برگزیده استالین(1)
حزب کارایران(توفان)                                                                              
نقد برنامه گوتا
کارل مارکس
انگلس
انقلاب اکتبر وتاکتیک کمونیستهای روس 
 ی استالین
    
آنارشیسم یا سوسیالیسم
ی استالین 
دین از دید لنین درباره مساله استراتژی وتاکتیک کمونیستهای روس
ی استالین

سه منبع و سه جزء مارکسیسم
لنین
بحران حزب ووظایف ما 
ی استالین
اصول مقدماتی فلسفه
ژرژپولیتسر
تحول عظیم
ی استالین

مزد، بهاء، سود
کارل مارکس
دومقاله از استالین
                                                        
مارکسیسم ومسئله ملی
ی استالین
ی استالین
  
اعلامیه و برنامه کمونیستهای انقلابی
بلشویک
شوروی
 
در باره لنین
ی استالین
 
درباره ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی
ی استالین
توطئه بزرگ ( کتاب یکم)
مایکل سیزر- آلبرت کان
برنامه کمونارهای بلانکيست فراری
فریدریش انگلس
طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا
ی استالین 
دیکتاتوری پرولتاریا و استالین
حمید رضا چیتگر(بهمنی)

ماتریالیسم وامپریو کریتیسیسم
لنین
خودکار شدن صنایع نفی استثمار طبقه کارگر نیست
حزب کارایران(توفان)
تاریخ حزب کمونیست بلشویک اتحاد جماهیر شوروی
دفتر یکم از انتشارات حزب کارایران- توفان 
استالین پرچم است ومجددا بپا می خیزد(1)
حزب کارایران(توفان)
تاریخ حزب کمونیست بلشویک اتحاد جماهیر شوروی
دفتر دوم از انتشارات حزب کارایران- توفان 
در باره غرور ملی و لیکاروسها 
لنین
 
تاریخ حزب کمونیست بلشویک اتحاد جماهیر شوروی
دفتر سوم از انتشارات حزب کارایران- توفان
درباره جزوه یونیوس
لنین
در جبهه غله
استالین
ه
اپوزسیون تروتسکیستی درگذشته وحال
حزب کارایران(توفان)
شرح حال مختصر یوسف ویساریونویچ استالین
از انتشارات حزب کارایران- توفان
مواضع ما و برنامه تسلیحات اتی ایران
حزب کارایران(توفان)
جنبه بین المللی انقلاب اکتبر
استالین
مسائل اقتصادی سوسیالیسم دراتحاد شوروی
 استالین 
مسائل انقلاب چین
استالین
درباره اتوریته
 انگلس
   
تروتسکی و تروتسکیسم
سازمان ماکسیستی لنییستی توفان
دولت و انقلاب  قسمت یکم
لنین
درباره شعاردیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست ترین دهقانان دردوره تدارک برای انقلاب اکتبر
استالین
دولت و انقلاب قسمت دوم
لنین
راجع به سه شعاراصلی حزب درباب مسئله دهقانان   استالین دولت و انقلاب  قسمت سوم
لنین
مصاحبه با اولین هئیت نمایندگی کارگران آمریکائی
ا
ستالین
دولت و انقلاب  قسمت چهارم
لنین
درافشای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی
حزب کارایران- توفان
دولت و انقلاب  قسمت پنجم
لنین
اامپریالیسم به مثابه با لاترین مرحله سرمایه داری
لنین
دولت و انقلاب  قسمت ششم
لنین
ایدئولوژی آلمانی
مارکس- انگلس
اتحادیه های کارگری و سه مقاله دیگر
انگلس
مانیفست حزب کمونیست
مارکس- انگلس
طرح اولیه تزهای مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی
لنین
ترتسکیسم، ضد انقلاب درپوشش
م. ج . اولژین
گزارش سیاسی هیات مرکزی حزب کارایران(توفان)
 به سومین کنگره حزب
( سیمای سیاسی جهان)
گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره چهاردهم حزب کمونیست بلشویک اتحاد شوروی
استالین  
ادبیات فارسی 
انگلس                   
گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره پانزدهم حزب کمونیست بلشویک اتحاد شوروی
استالین  
افسانه استالینیسم
حزب کارایران - توفان
لنین ومسئله اتحاد با دهقانان میانه حال
استالین
روحانیت در انتخابات و انتخابات با روحانیت
 لنین 

کتابخانه توفان
 


درباره استعمار
مارکس-انگلس

امپریالیسم نوخاسته شوروی
نشریه شماره 51 سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان
توطئه بزرگ
مایکل سیرز-آلبرت کان(کتاب دوم)
مدافعین استعمار نوین
چهارمین تفسیر ازنامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی.سال 1963 میلادی 
توطئه بزرگ
 مایکل سیرز-آلبرت کان(کتاب سوم)

دوخط ومشی درمسئله جنگ وصلح
پنجمین تفسیرازنامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
توطئه بزرگ
 مایکل سیرز-آلبرت کان(کتاب چهارم)

درخطه حکمرانی اسرائیل- نوشته بهروز افراشته
سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل
 گزارش سیاسی و اسناد کنگره چهارم
حزب کارایران- توفان

رئالیسم اسلامی و فلسفه مارکسیست
اثر رفیق دکتر غلامحسین فروتن
اتحاد دوستی جوانان بریتانیا-شوروی 1942
آموزش دراتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

سندی درمبارزه علیه رویزیونیسم
اثررفیق احمد قاسمی
درافشای ماهیت" حزب کمونیست کارگری ایران" جلد دوم
ازانتشارات حزب کارایران- توفان

درافشای ماهیت "حزب کمونیست کارگری ایران"- جلد اول
ازانتشارات حزب کارایران- توفان
سفری به کره شمالی
ازانتشارات حزب کارایران(توفان) اردیبهشت 1393

یاد هائی از گذشته.حزب توده درمهاجرت.بخش دوم
 اثررفیق دکتر غلامحسین فروتن 
سیمای دیگری ازاستالین
اثر لودو مارتنز
تحریف کنندگان تاریخ. سندی تاریخی از انتشارات دفتر اطلاعاتی شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
ازانتشارات حزب کارایران- توفان
 
تحریف ترتسکیستی رویدادهای تاریخی
اثر رفیق علی رسولی

ترتسکی "مظلوم"! قهرمان رومان های بورژوا - پلیسی ایزاک دویچر
 اثررفیق رضا خسروی
به مناسبت صد وسی ششمین سالگرد تولد استالین
اثر رفیق علی رسولی

مبارزه طبقاتی درشوروی سوسیالیستی ،پاکسازیها ومحاکمات سیاسی  
اثررفیق ماریوسوزا
گزارش سیاسی واسناد کنگره پنجم
حزب کارایران-توفان

حزب توده گذارازرویزیونیسم به سوسیال دمکراسی
از انتشارات حزب کارایران- توفان
دواثر ازاستالین
حزب کارایران-توفان

مسائل زبان شناسی اثر استالین
مترجم ، نیما امام جمعه کوه بنانی  
 درمورد کارل مارکس
پل لامارک
روشن فکران، حزب، مبارزه مسلحانه
 حزب کارایران-توفان
شورا واتحادیه
ازانتشارات حزب کارایران-توفان

توهین به مقدسات ادیان
حزب کارایران- توفان
کاریکاتوری از مارکسیسم ودرباره
.اکونومیسم امپریالیستی

لنین
بازگشائی آرشیو محرمانه شوروی وجعلیات امپریالیستی کشتار میلیونی
اثر رفیق ماریو سوزا
درپیرامون شیوه تولید آسیائی
حزب کارایران-توفان

فرار- اثر رفیق احمد قاسمی
حزب کارایران-توفان
آنکت ،اثر رفیق احمد قاسمی
ازانتشارات حزب کارایران-توفان

افسانه های شیطانی
اثر رفیق آزاده مستعار
رویزیونیسم در تئوری و درعمل
ازانتشارات حزب کارایران-توفان

دواثرازاستالین
ازانتشارات حزب کارایران-توفان
بورژوازی وشعار لغو مجازات اعدام
ازانتشارات حزب کارایران-توفان

نظریات احمد قاسمی درباره شکست 28 مرداد وجزوه 28 مرداد
ازانتشارات حزب کارایران-توفان

توفان ومبارزه علیه صهیونیسم وحمایت ازجنبش رهائی بخش ملی فلسطین
ازانتشارات حزب کارایران-توفان